The Writer with a Cruel Muse (alcarcalime) wrote in pinoy_hp,
The Writer with a Cruel Muse
alcarcalime
pinoy_hp

  • Mood:

Filipino fics ;)

Dahil dapat lang na i-plug ang isang magandang fan fiction sa Filipino. ;)

Author: IaninnaFallenheart (ianinna)
Title: Kaligtasan
Genre: Angst
Rating PG
Summary: Naunawaan na rin ni Harry Potter kung ano ba ang siyang tanging makapagliligtas.
Pairing: Harry/Ginny
Link: http://www.hgforever.com/quillandkiss/viewstory.php?sid=335

Matagal na 'to, pero baka lang hindi pa ninyo nababasa. ;)

Author: BohemianVixen (bohemianvixen)
Title: Ako Si Ron Weasley, Ang Dakilang Torpe
Pairing: Ron/Hermione
Link: http://bohemianvixen.livejournal.com/62905.html
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 2 comments